کدخبر : 554
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۱
452 بازدید
فاقددیدگاه

کتاب شناسی روش تحقیق و پژوهش

حسین مهدیزاده

تحقیق و پژوهش و روش بهینه مطالعه و تحقیق و نیز مطالعه روشمند کتاب و منابع تحقیق، از جمله راهکارهاى موفقیت در هر تحقیق و پژوهشى است. از آنجایى که مطالعه منظم و روشمند در هر پژوهش، نظرى و میدانى، لازمه هر پژوهش پویاست، این مقال بر آن است تا محققان گرامى را با متد و روش تحقیق آشنا نماید. به همین منظور، کتاب شناسى روش پژوهش و تحقیق ذیل، که براى آشنایى محققان و دانش پژوهان در این زمینه نگارش یافته، از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.
۱٫ آرام، احمد. متدلوژى تحقیق و مأخذشناسى. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۴٫
۲٫ آریان پور، امیرحسین. آیین پژوهش. چاپ چهارم، تهران، نشر گستر، ۱۳۷۸٫
۳٫ آریان پور، امیرحسین. متدلوژى تحقیق و مأخذشناسى، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه علوم ادارى، ۱۳۳۴٫
۴٫ آلدویچ، فرانک. ت. و جان. ف. ولو نسبرى. درآمدى بر روش ها و فنون میدانى در جغرافیا، بهلول علیخانى، تهران، سمت ۱۳۷۱٫
۵٫ آموزش و پرورش. آشنایى با منابع و متون اسلامى، تربیت معلم، ۱۳۶۴٫
۶٫ احمدى گیوى، حسن و دیگران. آشنایى با منابع و متون اسلامى، تربیت معلم، ۱۳۶۴٫
۷٫ اداره کل آموزش ضمن خدمت. زبان و نگارش فارسى (گفتار چهارم: شیوه تحقیق)، چاپ پنجم، قم، سمت، زمستان ۱۳۷۱٫
۸٫ اردلان، ظفردخت. فنون تحقیق اتنولوژى، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، ۱۳۴۱، ۱۰۷ ص.
۹٫ اردلان، ظفردخت. برخى از فنون تحقیق در علوم اجتماعى، تهران، ۱۳۵۱، ۹۴ ص.
۱۰٫ استاپلتون، پل. شیوه نوشتن مقالات تحقیقى، محمدرضا نایینیان، محمد آرمند، تهران، دانشگاه شاهد، چاپ اول، بهار ۱۳۷۴٫
۱۱٫ اسر، برچستر. اصول نقدالنصوص و نشر الکتب، لبنان، دارالکتب، ۱۹۶۳ م.
۱۲٫ اسفندیارى، محمد. درک کردن و رد کردن (نقد)، آینه پژوهش، سال پنجم، شماره اول، خرداد و تیر ۱۳۷۳٫
۱۳٫ اسلامى فارسانى، عباس. تهیه طرح تحقیق براى یک تحقیق اجتماعى، فصلنامه مصباح، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۲٫
۱۴٫ اکو. امبرتو. چگونه مى توان یک پایان نامه تحصیلى نوشت؟، غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، ۱۳۷۱ ش.
۱۵٫ انصارى، محمدرضا. فوائد و هفوات تحقیقیه، قم المقدسه، مکتبه آیه اللّه المرعشى النجفى، الطبعه الاولى، ۱۴۱۲هـ. ق. ۹۶ ص.
۱۶٫ انوار، پروینتدوینونگارش رسالهومقاله، تهران، زوار، ۱۳۷۱٫
۱۷٫ انوار، پروین. مأخذشناسى و استفاده از کتابخانه، تهران، زوّار، ۱۳۵۴٫
۱۸٫ اوانز. ک. م. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم تربیتى، محمدعلى فرجاد، تهران، انتشارات الهام، ۱۳۶۱ ش. ۱۲۰ ص.
۱۹٫ اوپنهایم، ا. ن. طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، مرضیه کریم نیا، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۶۹٫
۲۰٫ اوستا، مهرداد. روش تحقیق در دستور زبان فارسى و شیوه نگارش، تهران، عطایى.
۲۱٫ ایزاک، استفن. راهنمایى جامع تحقیق و ارزیابى، مرضیه کریم نیا، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۷۴ ش.
۲۲٫ بابایى، رضا. «پیش شرط هاى پژوهش در علوم دینى»، چاپ اول، تهران، مرکز فعالیت ها و پژوهش هاى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى، ۱۳۷۸، ۲۱۳ ص.
۲۳٫ بازرگان، عباس. اقدام پژوهى و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۳۵، ۳۶، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۲٫
۲۴٫ بالدریج، ک. پ. روش هاى مطالعه، على اکبر سیف، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۰
۲۵٫ بدره اى، فریدون. روش نوشتن پانویس و کتابنامه در نوشته هاى تحقیقى، راهنماى کتاب، سال سیزدهم، ضمیمه شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت. ۱۳۴۹٫
۲۶٫ برازش، علیرضا. راهنماى مطالعات و تحقیقات (۲)، اخلاق. چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۶۹٫
۲۷٫ بست، جان. تحقیق و مأخذشناسى، تهران، مؤسسه علوم بانکى، ۱۳۴۸٫ ۷۵ ص. (پلى کپى)
۲۸٫ بهشتى، محمدحسین. «درآمدى بر شناخت تحقیقى اسلامى»، نامه شهیدین، مجله مدرسه علمیه شهیدین قم، سال اول، پیش شماره اول، تیرماه ۱۳۷۵٫
۲۹٫ بى آزار شیرازى، عبدالکریم. بررسى روش تحقیق نوین از نظر قرآن، (رسالت قلم مجموعه سخنرانى ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامى، ص ۶۲ ـ ۷۱). چاپ اول، معاونت پژوهشى سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز ۱۳۷۱٫
۳۰٫ بیانى، احمد. نگرش و روش در تحقیق، تهران، دنیاى پژوهش ۱۳۷۴، ۹۹ ص.
۳۱٫ بیشاب، آلن، سنت تحقیقات آموزشى و توسعه برنامه درسى ریاضى، مجله رشد آموزش ریاضى، سال ۱۱، شماره ۵۱۷، سال ۱۳۷۷٫
۳۲٫ پال، رستا. طرز تهیه گزارش تحقیق، جمال عابدى، تهران، دانشکده تهران، دانشگاه ادبیات و علوم انسانى، مؤسسه روان شناسى، ۱۳۶۲، ۶۹ ص.
۳۳٫ پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش. پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) بهرام محسن پور، على رؤف. چاپ اول، خرداد. ۱۳۷۷٫
۳۴٫ پوسپر، کارل ریموند. منطق اکتشاف علمى، سیدحسین کمالى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۰٫
۳۵٫ پیروزان، امیر. تحقیق براى تحقیق، (شماره ۲)، تهران، شهریور ۱۳۵۱٫
۳۶٫ پیروزان، امیر. تحقیق براى تحقیق، (شماره ۱)، تهران، مرداد ۱۳۵۱٫
۳۷٫ تاجدارى، پرویز. روش هاى علمى تحقیقى همراه با نظریه ارزشیابى، انتشارات اتا، ۱۳۶۹٫
۳۸٫ تنهایى حسین، ابوالحسن و نکهت، جواد. شیوه هاى تنظیم رساله و پایان نامه، چاپ اول، ذره بین، اراک، ۱۳۷۵٫
۳۹٫ تو را، چى ورتن. راهنماى نوشتن رساله هاى پژوهشى و کتاب شناسى توصیفى روش تحقیق، محمدنقى مهدوى، انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمى ایران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶٫
۴۰٫ جان، بست. روش هاى تحقیق در علوم تربیتى، حسن پاشا شریفى و نرگس طالقانى، انتشارات رشد، ۱۳۶۶٫
۴۱٫ جان لاک. تحقیق در فهم بشر، رضازاده، شفق صادق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۴۲٫ جیمز، ان جانسون. روش هایى براى به کار بستن یافته هاى پژوهشى، محمود مهرمحمدى، انتشارات شوراى تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۳٫
۴۳٫ جواد مصطفى. فن تصحیح متون، على محدث، مشهد، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامى، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۵۶٫
۴۴٫ جوادى، محمدجعفر. چگونگى تدوین یک مقاله تحقیقاتى، فصل نامه تعلیم و تربیت، ش ۳۹ و ۴۰٫
۴۵٫ جوادى، محمدهادى. راهنماى تدوین رساله، تهران، ۱۳۴۴، ۱۲۲ ص.
۴۶٫ چادگانى پور، مصطفى، نگارش علمى: فنون تهیه مقالات علمى و پایان نامه هاى تحصیلى، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، معاونت پژوهش، ۱۳۷۷ ش.
۴۷٫ حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم انسانى، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷، ۲۸۴ ص.
۴۸٫ حجازى، رضا. روش نگارش پایان نامه. دانشکده کشاورزى کرج، ۱۳۴۰٫ ۲۰ ص.
۴۹٫ حرّى، عباس. آیین گزارش نویسى، تهران، دبیرخانه هیأت امناى کتابخانه هاى عمومى کشور، ۱۳۷۱٫
۵۰٫ حرّى، عباس. آیین نگارش علمى، تهران، دبیرخانه هیأت امناى کتابخانه هاى عمومى کشور، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۵۱٫ حرّى، عباس. تحلیل استنادى و شباهت هاى آن با علم الحدیث، نشر دانش، سال چهارم، شماره دوم، بهمن و اسفند ۱۳۶۲٫
۵۲٫ حرّى، عباس. شیوه بهره گیرى از کتابخانه جهت تهیه مقاله تحقیقى، تهران، مرکز اسناد فرهنگى آسیا، ۱۳۵۶٫ ۹۱ ص.
۵۳٫ حرّى، عباس. مراجع و بهره گیرى از آن ها، تهران، مرکز اسناد فرهنگى آسیا، ۱۳۵۶٫
۵۴٫ حسام وزیرى، افشان. روش هاى تحقیق در قشربندى و طبقات اجتماعى، شاپور راسخ، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، ۱۳۴۰، ۳۲ ص.
۵۵٫ حسین نژاد، ق. روش تحقیق مفهومى در متون اسلامى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۵۷، ۸۴ ص.
۵۶٫ حسینى، ابوالقاسم. بر ساحل سخن، فصل چهارم، بر کرانه تجربه (۵)، نگارش پایان نامه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى.
۵۷٫ حسینیان، محمدجعفر، روش تحقیق، مرکز جهانى علوم اسلامى، مدرسه مبارکه مرعشیه قم، ۱۳۷۹ ش.
۵۸٫ حسینى، محمدعلى. دراسات و تحقیقات، مقاله مقدمه فى تحقیق المخطوطات، بیروت، دارالتراث الاسلامى للطباعه و النشر و التواریخ ۱۹۷۴ م.
۵۹٫ حمودى قیسى، نورى. سامى مکى عانى. منهج تحقیق النصوص و نشرها، بغداد، مطبعه المعارف، ۱۹۷۵ م.
۶۰٫ خاکى، غلامرضا. روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسى، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات علمى کشور کانون فرهنگى انتشاراتى درایت، ۱۳۷۸ ش.
۶۱٫ خدادوست، طاهره. تحقیق مأخذشناسى و گزارش نویسى، دانشکده علوم ادارى و مدیریت، دانشگاه تهران. ۱۳۴۹٫ ۲۴۳ ص.
۶۲٫ خرسند، غلامحسین. اصول روش تحقیق در علوم اجتماعى و کاربرد کامپیوتر، تهران، روزبهان، ۱۳۵۶، ۹۵ ص.
۶۳٫ خلیلى شورینى، سیاوش. روش هاى تحقیق در علوم انسانى، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۶۴٫ خواجه نورى، عباسقلى. روش تحقیق، چاپ سوم، تهران، نشریه آموزشى مؤسسه عالى آمار، شماره ۴۴، ۱۳۵۱، ۲۰۲ ص.
۶۵٫ خواجه نورى، عباسقلى. نکاتى چند درباره روش هاى تحقیقى، تهران، اداره کل مطالعات و نیروى انسانى، وزارت کار و خدمات اجتماعى، ۱۳۴۲٫ ۹۰ ص.
۶۶٫ دانشگاه پدافند ملى. روش تحقیق، تهران، ۱۳۴۹٫
۶۷٫ دشتى، محمد. ابزار و وسایل تحقیق: روش هاى انتخاب و تحقیق در علوم انسانى، قم، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۶٫
۶۸٫ دشتى، محمد. ابزار و اطلاعات مقدماتى تحقیق در نهج البلاغه، قم، چاپ اول، زمستان، ۱۳۶۶٫
۶۹٫ دشتى، محمد. کلیدهاى شناسایى نهج البلاغه، چاپ اول، قم، نشر امام على (علیه السلام)، خرداد ۱۳۶۸٫
۷۰٫ دلاور، على. ارزشیابى گزارش تحقیق، فصلنانه تعلیم و تربیت شماره ۶، سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، بهار ۱۳۶۵٫
۷۰٫ دلاور، على. انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه یابى و بررسى، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۱۰، سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، تابستان ۱۳۶۶٫
۷۱٫ دلاور على. برنامه ریزى تحقیق در کلاس، پژوهش در مسائل روانى ـ اجتماعى، مرکز پژوهش هاى روانى ـ اجتماعى، زمستان ۱۳۶۶، بهار ۱۳۶۷٫
۷۲٫ دلاور، على. روش هاى آمارى در روان شناسى و علوم تربیتى، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۶۷٫
۷۳٫ دلاور، على. روش هاى تحقیق در روان شناسى و علوم تربیتى، چاپ پنجم: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۱۳۷۳٫ ۴۴۹ ص.
۷۴٫ دهنوى، حسین. روش تحقیق، چاپ اول: قم، نشر معروف، فروردین ۱۳۷۶٫
۷۵٫ دیّاب، عبدالحمید. تحقیق التراث العربى، منهجه و تطوّره، قاهره ۱۹۸۳ م.
۷۶٫ ذاکر. م. مقدمه اى بر روش تحقیق در تاریخ، تهران، نشر آیت. ۶۳ ص.
۷۷٫ ربانى، هادى. پژوهش روشمند، (آشنایى با مقدمات پژوهش)، چاپ اول، تهران، کتاب مردم، ۱۳۷۷٫
۷۸٫ رحیمى، ناصر. خلاصه اى از تقریرات روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، با همکارى سیروس قراچه داغى، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى، تهران، ۱۳۴۸٫ (پلى کپى)
۷۹٫ رشید یاسمى، غلامرضا. آیین نگارش تاریخ. تهران، مؤسسه وعظ و خطابه، ۱۳۱۶٫ ۱۴۴ ص.
۸۰٫ رفیع پور، فرامرز. روش پژوهش واحدهاى روستایى: ابزارهاى پژوهش، تهران، دانشگاه بوعلى سینا، ۱۳۵۳٫
۸۱٫ رفیع پور، فرامرز. کندوکاوها و پنداشته ها مقدمه اى بر روش هاى شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعى، تهران، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۶۰٫ ۴۴۷ ص.
۸۲٫ رمضان، عبدالتواب. تحقیق التراث، اسالیبه و اهدافه، قافله الزیت، ۱۹۷۶٫
۸۳٫ رمضان، عبدالتواب. خواطر من تجاربى فى تحقیق التراث، مرکز پژوهش هاى دانشگاه اسلامى، محمدبن سعود (مجله) شماره ۲، ۱۹۸۳ م.
۸۴٫ رمضان، عبدالتواب. فى اصول البحث العلمى و تحقیق النصوص، المورد (مجله)، ج ۱، بغداد ۱۹۷۲ م.
۸۵٫ رمضان، عبدالتواب. مناهج تحقیق التراث بین القدامى و المحدثین، چاپ اول: قاهره، مکتبه الخانجى، ۱۴۰۶ هـ. ق.
۸۶٫ رنجبر، احمد. روش تحقیق و مأخذشناسى، چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۰ ش.
۸۷٫ روزنتال، فرانتس. روش هاى عالمان مسلمان در تحقیق علمى، ۱۹۸۰ م.
۸۸٫ ریمون، کیوى. روش تحقیق در علوم اجتماعى، دکتر عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰٫
۸۹٫ زاهدى، حمید. تحقیق و مأخذشناسى، دانشکده علوم ادارى و مدیریت بازرگانى، تهران ۱۳۴۳٫ ۵۹ ص. (پلى کپى)
۹۰٫ زرین کوب، عبدالحسین. شیوه نقد و تصحیح متون، مجله سخن، سال ۹، ص ۱۰۵ ـ ۱۱۰
۹۱٫ ژان فوراسته. وضع و شرایط روح علمى، کاردان، على محمد، تهران، انتشارات مؤسسه مالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴٫
۹۲٫ ژرژ. پیر. روش تحقیق در جغرافیا، سیدحسن مطیعى لنگرودى، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۷۱
۹۳٫ ساده، مهدى. روش هاى تحقیق با تأکید بر جنبه هاى کاربردى، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ ش.
۹۴٫ ساروخانى، باقر. روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ۱۳۷۷٫
۹۵٫ ساروخانى، باقر. فنون تحقیق در علوم اجتماعى، مجله دانشکده سال اول شماره دوم، بهار ۱۳۴۵٫ ص ۲۰ـ۳۱
۹۶٫ سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ایران، دبیرخانه سمینار تحقیق و توسعه. مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، (تیر، ۱۳۶۸) چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، پاییز ۱۳۶۹٫
۹۷٫ سپه پور، افسانه. روش هاى تحقیق (تهیه پرسشنامه)، مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتى، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
۹۸٫ ستوده، غلامرضا. مرجع شناسى و روش تحقیق در ادبیات فارسى، چاپ اول، سازمان سمت، تهران، ۱۳۷۱٫
۹۹٫ سرایى، حسن. مقدمه اى بر نمونه گیرى در تحقیق، تهران، سمت، ۱۳۷۱٫
۱۰۰٫ سرافراز، على. راهنماى پژوهش و نگارش و مقالات علمى و رساله تحصیلى، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد، ۱۳۶۶٫
۱۰۱٫ سلتیز، مکر و همکاران، روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، خسرو مهندسى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ۴۶۳ ص.
۱۰۲٫ سلطانى، محمدعلى. ضرورت و شیوه نقد کتاب، آیینه پژوهش، سال اول، شماره ۱ خرداد و تیر ۱۳۶۹٫
۱۰۳٫ سلمان زاده، سیروس. راهنماى مطالعات علمى دانشجویان، اهواز، دانشگاه اهواز، ۱۳۵۰، ۱۰۲ ص.
۱۰۴٫ سمیعى گیلانى، احمد. آیین نگارش، (آداب رساله نویسى)، چاپ چهارم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۰ ش.
۱۰۵٫ سمیعى گیلانى، احمد. نکته هایى در باب تصحیح متون، نشر دانش، سال چهارم، شماره ۲٫
۱۰۶٫ شاله، فیلسین. شناخت روش علوم یا فلسفه علمى، یحیى مهدوى، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۱٫
۱۰۷٫ شاهین، امیرشاپور. تحقیق و توسعه و روش هاى آن، تهران، انتشارات کتاب فروشى دهخدا، ۱۳۵۵، ۲۰۸ ص.
۱۰۸٫ شهبازى، اسماعیل. راهنماى تهیه و تدوین پایان نامه و جزوه هاى تحقیقى در زمینه هاى مسائل روستایى، همدان، مدرسه عالى کشاورزى همدان، ۱۳۵۳، ۶۶ ص.
۱۰۹٫ شعبانى، احمد. مرجع شناسى اسلامى، ویراستار فرهاد فیاض، چاپ اول، تهران، دبیرخانه هیأت امناى کتابخانه هاى عمومى کشور، ۱۳۷۸٫
۱۱۰٫ شفیعى، فروغ. منطق و روش علمى در پژوهش هاى اجتماعى، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول، بهار، ۱۳۷۵٫
۱۱۱٫ شلبى، احمد. فن پژوهش: بررسى سیستماتیک روش هاى نگارش مقالات علمى و پایان نامه ها، سید جعفر سامى الدبونى، چاپ اول: تهران، انتشارات، جهاد دانشگاهى، تابستان، ۱۳۶۹ ش.
۱۱۲٫ شوراى پژوهش هاى علمى کشور. ساختار نظام تحقیقاتى کشور، تهران، ۱۳۷۱٫
۱۱۳٫ شوقى بنین، احمد. نسخه شناسى و تحقیق علمى، سیدحسن اسلامى، آیینه پژوهش، سال پنجم، شماره دوم، مرداد و شهریور ۱۳۷۳٫
۱۱۴٫ شویش، اروین. مسأله روش در جامعه شناسى، منصور وثوقى، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول، بهار، ۱۳۵۷، ص ۶۳ ـ۷۵٫
۱۱۵٫ صابونچى، احمد. روش صحیح گزارش نویسى تحصیلى، علمى بازرگانى، پایان نامه، تهران، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردى، ۱۳۵۴، ص ۴۵
۱۱۶٫ صافى، قاسم. روش تألیف و نقد و اصلاح، گوتنبرگ، ۱۳۶۴٫
۱۱۷٫ صبا، محسن. روش تحقیق و شیوه تألیف، کتاب هاى ماه، سال چهارم، شماره اول و دوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۹٫
۱۱۸٫ طالب، مهدى. چگونگى انجام مطالعات اجتماعى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۹٫
۱۱۹٫ طاهرى، ابوالقاسم. روش تحقیق و مأخذشناسى، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۴٫
۱۲۰٫ طباطبایى، محیط. روش جدید تحقیق در ایران، گوهر، سال سوم، شماره ۷ و ۸، مهر و آبان ۱۳۵۴
۱۲۱٫ طوسى، بهرام. راهنماى پژوهش و اصول علمى مقاله نویسى، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۳٫
۱۲۲٫ طوسى، بهرام. مهارت هاى مطالعه، نشر و کتاب فرّخ، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۶۴٫
۱۲۳٫ طوسى، بهرام. هنر نوشتن و مهارت هاى مقاله نویسى، نشر و کتاب فرّخ، چاپ پنجم، مشهد، ۱۳۶۵٫
۱۲۴٫ علیئى، محمد ولى. مدل هاى علّى در حوزه روش تحقیق، فصلنامه مصباح، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۳٫
۱۲۵٫ على آبادى، احمد. طریقه تفکر و تحقیق، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ۲۲۰ ص.
۱۲۶٫ على آبادى، گیتا. تجزیه و تحلیل محتوا در مطبوعات، مجله رسانه، ۱۳۷۳٫
۱۲۷٫ غلام رضایى، محمد. روش تحقیق و شناخت مراجع ادبى، چاپ اول، تهران، انتشارات جامى، ۱۳۷۴ ش.
۱۲۸٫ فاخرى، سیدعلیرضا. راهنماى تحقیق، معاونت امور اساتید، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷٫
۱۲۹٫ فتاحى پور، احمد. روش تحقیق و مأخذیابى، با همکارى مهدیه وزیرنیا، دانشکده علوم و ارتباطات اجتماعى تهران، ۱۳۴۷، ۵۱ ص. (پلى کپى)
۱۳۰٫ فرمانفرماییان، حافظ. روش هاى تحقیق و مأخذشناسى، مؤسسه علوم ادارى و بازرگانى دانشکده حقوق تهران، (پلى کپى).
۱۳۱٫ فرید، یداللّه. کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تبریز، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۱٫
۱۳۲٫ فرید، یداللّه. مقدمه بر روش تحقیق شهرهاى ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، مؤسسه تحقیقات اجتماعى و علوم انسانى، ۱۳۴۹٫
۱۳۳٫ فلّاح بابایى، حسن. روش تحقیق و تألیف، قم، نشر مرتضى، ۱۳۷۱ ش.
۱۳۴٫ فلاطورى، جواد. مقصود از تحقیقات علمى و روش آن، شهرت و تحقیقات علمى، شیوه نقل، راهنماى کتاب، سال ۵، شماره ۸، ۹، ۱۰، آبان، آذر و دى ۱۳۴۱٫
۱۳۵٫ فناییان، لقاءاللّه. روش تحقیق و نگارش رساله، تهران ۱۳۵۱، ۱۶۵ ص.
۱۳۶٫ فیروزان، ت. روش تحقیق محتوا، کتاب آگاه مسائل ایران و خاورمیانه، ج ۱، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۰٫
۱۳۷٫ قائم مقامى، جهانگیر. روش تحقیق در تاریخ نگارى، انتشارات دانشگاه ملى ایران، تهران، ۱۳۵۸، ۱۴۴ ص.
۱۳۹٫ قائمى، على. روش تحقیق (در یک مکتب)، دارالتبلیغ اسلامى، قم، ۱۳۵۸، ۳۳۹ ص.
۱۴۰٫ قاسمى پویا، اقبال. آشنایى با مفهوم هدف ها و روش تحقیق برنامه معلم پژوهنده، پژوهش نامه آموزش و پرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت رنگ نگاشت، شماره ۴، ۱۳۷۹٫
۱۴۱٫ کازنو، ژان. روش هاى پژوهش در جامعه شناسى وسایل ارتباط جمعى، باقر ساروخانى، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره ۴، تیر ۱۳۵۳، ص ۱۴۱ ـ ۱۴۷٫
۱۴۲٫ کاظمى، سیدعباس. چگونه تحقیق کنیم؟ چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، ۱۳۷۹٫
۱۴۳٫ کالتون. س. ام. موزر / ج: روش تحقیق، کاظم ایزدى، چاپ سوم، تهران، انتشارات کیهان، زمستان ۱۳۷۱٫ ۵۲۹ ص.
۱۴۴٫ کامپنهود، لوک وان و ریمون کیوى. روش تحقیق در علوم اجتماعى، عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰٫
۱۴۵٫ کتبى، مرتضى. بررسى روش هاى تحقیقى غرب در برخورد با مسائل روان شناسى اجتماعى در ایران، با همکارى میشل ویلت، نامه علوم اجتماعى، دوره دوم، شماره سوم، زمستان، ۱۳۵۶٫
۱۴۶٫ کتبى، مرتضى. مسائل انسانى تحقیق در علوم اجتماعى ایران، با همکارى لیلا سپهرى، نامه علوم اجتماعى دوره اول، پاییز ۱۳۴۷٫
۱۴۷٫ کرلینگر، فرد. نگرش علمى در علوم رفتارى، عزت الله کیوان، نامه پژوهشکده، سال دوم، شماره اول.
۱۴۸٫ کلارک، کیتسن. مقدمه اى بر روش تحقیق در تاریخ، اوانس، اونسیان، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲، ۹۲ ص.
۱۴۹٫ گرجى، ابوالقاسم. محقق و موضوع تحقیق، المحقق الطباطبایى فى ذکراه السنویه الاولى، المجلد الثالث، (بخش فارسى مقالات)، ص ۱۳۱۹ ـ ۱۳۳۵، الطبعه الاولى، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، شعبان ۱۴۱۷٫
۱۵۰٫ گویا، زهرا. تاریخچه تحقیق عمل و کاربرد آن در آموزش، فصل نامه تعلیموتربیت تهران، پژوهشکده تعلیموتربیتش۳۶، ۱۳۷۲
۱۵۱٫ گویا، زهرا. عمل آموزشى و اهمیت نقش معلم به عنوان محقق، پژوهش در آموزش، (مجموعه مقاله ها) تک نگاشت، ۱۷، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۲٫
۱۵۲٫ ماهیار، عباس. مرجع شناسى (۱)، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم، خرداد ۱۳۷۳٫
۱۵۳٫ مایل هروى، نجیب. نقد و تصحیح متون، بنیاد پژوهش هاى آستان قدس، ۱۳۶۹٫
۱۵۴٫ محدثى، جواد. راهنماى پژوهش، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، پاییز ۱۳۷۴٫
۱۵۵٫ محدثى، جواد. روش ها (روش تحقیق). چاپ اول، نشر معروف، قم، ۱۳۷۳٫
۱۵۶٫ محمدى نژاد، حسن. الفباى پژوهش، تهران ۱۳۵۶، ۶۱ ص.
۱۵۷٫ محمدى نژاد، حسن. روش هاى تحقیق و آمار در علوم سیاسى و جامعه شناسى، مؤسسه عالى علوم سیاسى و جزایى، ۱۳۵۴، ۲۷۹ ص.
۱۵۸٫ مرادى، نوراللّه. مرجع شناسى، شناخت خدمات و کتاب هاى مرجع، چاپ اول، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۲٫
۱۵۹٫ مرتضوى، علیرضا. ضوابط و اصول نقد، کانون فرهنگ و هنر اسلامى، ۱۳۶۴٫
۱۶۰٫ مرکز آموزش مدیریت دولتى ایران، روش شناسى تدوین پایانه نامه کارشناسى ارشد و دکترا، مرکز پژوهش هاى مدیریت، بخش نظامدهى و هدایت پایان نامه هاى تحصیلى، ۱۳۷۶٫
۱۶۱٫ مصدق، حمید. مقدمه اى بر روش تحقیق، مدرسه عالى مدیریت کرمان، تهران ۱۳۵۰، ۱۷۶ ص.
۱۶۲٫ معاضد، مهین دخت. کتابشناسى نقدکتاب، انجمن کتاب، ۱۳۵۵٫
۱۶۳٫ منجد، صلاح الدین. روش تحقیق و تصحیح کتاب هاى خطى، محمود فاضل (یزدى مطلق) مشهد، انتشارات کتابخانه جامع گوهرشاد، ۱۳۶۴٫
۱۶۴٫ منجد، صلاح الدین. روش تصحیح نسخه هاى خطى، حسین خدیو جم، تهران. سازمان آبان، ۱۳۵۵٫ ۴۰ ص.
۱۶۵٫ منجد، صلاح الدین. قواعد تحقیق المخطوطات، قاهره، معهد المخطوطات العربیه، ۱۹۵۵ م.
۱۶۶٫ مور. س. ک. وج. گالتون. روش تحقیق، کاظم ایزدى، تهران، نشر کیهان، ۱۳۶۷٫
۱۶۷٫ مور، نیک. چگونه پژوهش کنیم؟، فاطمه رهادوست، چاپ اول، تهران، سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، ۱۳۷۲ ش.
۱۶۸٫ مولوى، اسد. منهج تحقیق المخطوطات، الطبعه الاولى، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، ربیع الاول، ۱۴۰۸ هـ.
۱۶۹٫ مهدوى، محمدتقى. چکیده نویسى مفاهیم و روش ها، چاپ اول، مرکز اسناد و مدارک علمى ایران، تهران، ۱۳۶۶ ش.
۱۷۰٫ مهرداد، جعفر. روش تحقیق، با همکارى پروین کجورى، شیراز، کانون تربیت، ۱۳۶۱، ۲۶۸ ص.
۱۷۱٫ مهرمحمدى، محمود. پژوهش در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۶٫
۱۷۲٫ مهرمحمدى، محمود. نظام پژوهشى متعادل در عرصه علوم انسانى، جستارهایى در پژوهش در قلمرو آموزش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، ۱۳۷۹٫
۱۷۳٫ مهندسى، خسرو. روش هاى تحقیق در علوم اجتماعى، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۶۶٫
۱۷۴٫ میردال، گونار. عینیت در پژوهش هاى اجتماعى، مجید روشنگر، تهران، ۱۳۵۷، ۱۳۹ ص.
۱۷۵٫ ناتل خانلرى. شیوه و روش تحقیق، سخن، دوره ۲۵، شماره ۳ و ۴ مرداد و شهریور ۱۳۵۵٫
۱۷۶٫ نادرى، عزت الله و مریم سیف نراقى. روش هاى تحقیق و چگونگى ارزشیابى آن در علوم انسانى با تأکید بر علوم تربیتى، چاپ چهارم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، زمستان ۱۳۷۱٫
۱۷۷٫ نادرى، عزت اللّه و مریم سیف نراقى و فرنگیس شاهپوریان. راهنماى عملى فراهم سازى طرح تحقیق، چاپ سوم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، پاییز ۱۳۷۵٫
۱۷۸٫ نبوى، بهروز. مقدمه اى بر روش تحقیق در علوم اجتماعى، مؤسسه عالى حسابدارى، تهران ۱۳۵۰، ۲۱۱ ص.
۱۷۹٫ نراقى، احسان. هدف و روش تحقیقات اجتماعى در ایران، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره ۳، بهمن ۱۳۴۸٫
۱۸۰٫ نکونام، جعفر. روش تحقیق کتابخانه اى با تأکید بر علوم اسلامى، چاپ اول، انتشارات اشراق دانشگاه قم، بهمن ۱۳۷۹٫
۱۸۱٫ نیسارى، سلیم. تحقیق و رساله نویسى، تهران، دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۴۹ ص.
۱۸۲٫ وایزبرگ، هربرت. درآمدى به تحقیق پیمایشى و تحلیل داده ها، با همکارى بروس. د. براون، ترجمه جمال عابدى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۲، ۲۶۲ ص.
۱۸۳٫ ودیعى، کاظم. مقدمه بر روش تحقیق در جغرافیا و راهنماى مطالعات جغرافیایى و عمران منطقه اى، دهخدا، ۱۳۴۸، ۲۷۹ ص.
۱۸۴٫ وزیرى، هوشنگ. راهنما براى تهیه گزارش تحقیقى، تهران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۵۱٫
۱۸۵٫ وزین پور، نادر. بر سمند سخن، (گفتار ششم: مرجع شناسى و شیوه هاى تحقیق و پژوهش، گفتار هجدهم: شیوه تهیه پایان نامه تحصیلى)، چاپ نهم: تهران، انتشارات فروغى، پاییز ۱۳۷۸٫
۱۸۶٫ هارون، عبدالسلام. تحقیق النصوصونشرها، قاهره، ۱۳۸۵هـ. ق.
۱۸۷٫ هوم، گراهم. گفتارى در باب نقد، ترجمه نسرین پروینى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۵٫
۱۸۸٫ هومن، حیدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى (پایه هاى پژوهشى)، چاپ دوم، تهران، نشر پارسا، ۱۳۷۴٫
۱۸۹٫ یاحقى، محمدجعفر و محمدمهدى ناصح. راهنماى نگارش و ویرایش، (بخش چهارم، روش تحقیق و پژوهش علمى)، چاپ هشتم، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، ۱۳۶۸٫
۱۹۰٫ یار محمدیان، محمدحسین، اصفهانیان، وحید. راهنماى نگارش و تدوین پایان نامه، انتشارات مانى با همکارى دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان، اصفهان، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۱۹۱٫ یانگ. شین پائو. راهورسم پژوهش درروستا، علیرضاآیت اللهى، بهنارنیک فرجام، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسى، ۱۳۶۳٫ ۱۴۲ ص.

پى نوشت ها
* در کتاب شناسى پژوهشى حاضر، علاوه بر منابع فراوانى که نگارنده به صورت متفرقه در بازدید از کتابخانه ها و کتاب فروشى ها با آن ها مواجه شده و مشخصات آن ها را گردآورى نموده است، از منابع ذیل نیز استفاده شده است.
۱٫ کتاب شناسى روش تحقیق. محمدعلى رونق، نشر دانش (مجله)، سال پنجم، شماره سوم، آذر و دى ۱۳۶۳، ص ۶۰
۲٫ کتاب شناسى تحقیق. نقد و نگارش. کتاب «رسالت قلم»، ص ۲۰۴ (مجموعه سخنرانى ها و مقالات سمینار نویسندگان علوم و معارف اسلامى)، معاونت پژوهشى سازمان تبلیغات اسلامى قموپژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۱
۳٫ کتاب شناسى نگارش و ویرایش و روش تحقیق. کتاب «راهنماى نگارش و ویرایش»، محمدجعفر یاحقى، محمدمهدى ناصح، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ هشتم، مشهد، ۱۳۶۸، ص ۱۷۳
۴٫ گزیده کتاب شناسى پژوهش. کتاب «پیش شرط هاى پژوهش در علوم دینى»، رضا بابایى، مرکز فعالیت ها و پژوهش هاى قرآن و عترت (علیهم السلام)، دانشگاه آزاداسلامى، چ اول، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۵
۵٫ منابع روش پژوهش، مرجع شناسى و رساله نویسى. کتاب «بر ساحل سخن»، سید ابوالقاسم حسینى، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، چ سوم، تابستان، ۱۳۷۷، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۴
۶٫ روش هاى تحقیق و چگونگى ارزشیابى آن در علوم انسانى. دکتر عزت اللّه نادرى و دکتر مریم سیف نراقى، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ چهارم، زمستان، ۱۳۷۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۸
۷٫ کتاب شناسى توصیفى روش تحقیق. مرکز اسناد و مدارک علمى ایران، تهران ۱۳۶۶

 

منبع : ماهنامه معرفت، شماره ۵۵

امتیاز:
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما